Nieuws
Welke grondstoffen zijn er nog te winnen uit afval? Dit goed in kaart brengen zou onderdeel kunnen uitmaken van de nationale grondstoffenstrategie

Via de zogeheten ‘Septemberverklaring’ van minister-president Jan Jambon heeft de Vlaamse Regering aangekondigd dat ze de milieuheffing op het verbranden van bedrijfsafval in 2022 verhoogt: van 13,38 euro naar 25 euro per ton. Denuo is, als Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, voorstander van het gebruik van fiscale instrumenten die mensen en organisaties aanzet tot meer en beter sorteren en recycleren.

Een milieuheffing op het storten en verbranden van afval kan zo’n sturend effect hebben. Denuo vreest echter dat met deze éénzijdige en onaangekondigde verhoging, die nu in de Septemberverklaring is opgenomen, dit sturend effect verdwijnt. Zo geldt de verhoging enkel voor bedrijfsafval. Daardoor zou vanaf 2022 het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet voor elke vervuiler even zwaar doorwegen. Het restafval van bedrijven wordt beduidend meer belast dan van de huishoudens, terwijl Denuo graag wil dat dat de hele maatschappij beter sorteert en minder restafval produceert.

Bovendien bestaat er een reëel risico dat het restafval van bedrijven verdwijnt in het huishoudelijk restafval, als de milieuheffing enkel voor bedrijfsafval verhoogt. Deze éénzijdige verhoging doet volgens Denuo dan ook afbreuk aan het vele werk dat recent is geleverd om het overleg tussen de verschillende gewesten rond afvalverbrandingsheffingen te versterken. Zo hadden zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het Waalse Gewest de ambitie uitgesproken om hun heffingen geleidelijk aan te verhogen, om een uniform heffingsniveau in heel België te verwezenlijken van ongeveer 15 euro per ton.

Denuo wil een overleg opstarten met de Vlaamse regering over een verhoging van de milieuheffing. Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo: “We willen praten over een gelijke verhoging van de milieuheffing voor zowel bedrijven als huishoudens. En daarbij ook een termijn afspreken die alle partijen de kans geeft om zich aan te passen. Bovendien willen we de sturende werking van de milieuheffing verzekeren, bijvoorbeeld door de inkomsten uit de milieuheffing in een fonds te storten. Dit kan nieuwe recyclageactiviteiten stimuleren om van Vlaanderen de recyclagehub van Europa te maken. En die ons ook helpt in de strijd tegen de CO2-emissies.”