Nieuws

De nieuwe rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland’ laat zien dat er in 2019 vijf procent meer gft is gecomposteerd, twee procent minder is verbrand en dertien procent minder is gestort. Dit ten opzichte van het jaar ervoor. Er is minder geïmporteerd afval verbrand en er zijn minder bedrijfsafval, grond- en reinigingsresiduen gestort

In 2019 is 1,6 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,4 miljoen ton afval verbrand en 2,3 miljoen ton afval (netto) gestort. In totaal is drie miljoen ton grond verwerkt. De verwerking van baggerspecie is met 6,1 miljoen ton afgenomen, tot een totaal van 2,8 miljoen ton. De rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland’ is gepubliceerd door de Werkgroep Afvalregistratie van de Vereniging Afvalbedrijven.

Composteren

De verwerking van gft-afval is met vijf procent toegenomen. In totaal is in 2019 1,8 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast 1,5 miljoen ton gft-afval, betreft dit onder meer groenafval en swill (keukenafval en etensresten van horeca). In 2019 is 0,7 miljoen ton compost geleverd. Dit is een afname van twee procent ten opzichte van 2018. In vergistingsinstallaties is 0,5 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt, dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2019 in totaal 7,4 miljoen ton. Dit is een daling van één procent ten opzichte van 2018. Uit Nederland komt 5,8 miljoen ton; een stijging van twee procent. Uit het buitenland komt 1,5 miljoen ton; een daling van twaalf procent. De energie uit de Nederlandse installaties wordt onder meer geleverd als warmte aan industrie en kassen en gebruikt als stadsverwarming. Deze geproduceerde energie is in 2019 gelijk gebleven aan het jaar ervoor.

Storten

In 2019 is het storten van afval met dertien procent afgenomen, tot 2,8 miljoen ton. Hiervan is 2,3 miljoen ton daadwerkelijk gestort en 0,5 miljoen ton is toegepast als bouwstof, zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Ten opzichte van 2018 zijn vooral minder bedrijfsafval, grondreinigingsresidu, shredderafval, asbest en afval van communale rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) ’s gestort.

Grond- en baggerspecie

In 2019 is drie miljoen ton verontreinigde grond verwerkt door reiniging, immobilisatie of storting. Rechtstreeks toegepast is 44,1 miljoen ton grond, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Er is 2,8 miljoen ton baggerspecie verwerkt en 14,2 miljoen ton is direct toegepast in de (water)bodem.

Afvalverwerking in Nederland

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer zestig miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer tachtig procent wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt milieuverantwoord gestort.

In het rapport ’Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2019’ staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gft-afval. Composteerders van (uitsluitend) groenafval worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Ook is de verwerking van grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze twee stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.