Nieuws
Foto: Shutterstock

In de herziene NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ zijn eisen opgenomen voor installaties die gestookt worden op vaste brandstoffen zoals pelletketels en pelletkachels. De herziening is inmiddels gepubliceerd ter commentaar.

NEN 3028 was eerder alleen van toepassing voor installaties op gas of vloeibare brandstoffen. De norm beschrijft waar opstellingsruimten en stookruimten van gebouwgebonden- en industriële verbrandingsinstallaties aan moeten voldoen. In de norm staat ook welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zoals een expansievat of een veiligheidsklep. Ook beschrijft de norm wat de eisen zijn voor de brandstoftoevoerinstallatie.

Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2022 commentaar indienen op het vernieuwde normontwerp.