Nieuws

Warmte uit afvalverbranding moet een centrale plaats krijgen in het beleid voor de stimulering van restwarmtebenutting. Om het grote potentieel aan restwarmte in Nederland te kunnen gebruiken voor de productie van energie, is het nodig dat realisatie van warmtenetten door de overheid wordt gestimuleerd. De afvalsector wil investeren in warmteprojecten en verwacht van de overheid medewerking om het bedrijfeconomisch haalbaar te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een garantieregeling of voorfinanciering waardoor projecten doorgang kunnen vinden. Dit is in het belang van klimaat en werkgelegenheid. De Vereniging Afvalbedrijven denkt graag mee over de mogelijkheden.

In het werkprogramma ‘Warmte op stoom’ van het ministerie van Economische Zaken staat warmte uit afvalverbranding te veel op een zijlijn. Bovendien ontbreken in het programma financiële middelen om warmteprojecten van de grond te krijgen. Een recente inventarisatie leert dat met de benutting van warmte uit afval jaarlijks 10 PJ energieproductie uit fossiele brandstoffen kan worden bespaard. Door ook andere warmteleveranciers aan een netwerk voor warmte te koppelen kan dit zelfs oplopen tot 50 PJ. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 1,8 miljoen huishoudens. Met de realisatie van zulke grootschalige infrastructurele projecten worden tevens vele arbeidsplaatsen gecreëerd – niet onbelangrijk is deze tijd van economische recessie.