Algemeen

Vink over alle publiciteit

Het afgelopen halfjaar was een hectische periode voor Vink in Barneveld. Er verscheen nogal wat negatieve publiciteit over het bedrijf. De berichten gingen voornamelijk over de activiteiten van Vink op het gebied van de inname, verwerking en recycling van diverse afvalstromen. De directie heeft veel vragen gekregen van relaties en vindt het tijd om iedereen te informeren over de huidige gang van zaken.

‘Door alle negatieve publiciteit rond de inname, de opslag en het recyclen van kunstgrasmatten, hebben wij besloten deze activiteit te beëindigen. Een in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld rapport, waaruit blijkt dat wij de recycling van kunstgrasmatten op een kwalitatief hoogwaardige manier uitvoerden, heeft ons niet op andere gedachten gebracht. De nog aanwezige voorraad zal worden verwerkt, waarna deze activiteit voor ons tot het verleden behoort

Wij hebben ons steeds op het standpunt gesteld dat het door ons geleverde en toegepaste zand schoon en veilig is. Dit standpunt wordt inmiddels bevestigd door diverse onafhankelijke onderzoeken (waaronder het door onafhankelijk advies- en ingenieursbureau Tauw uitgevoerde onderzoek en de in opdracht van de gemeentes Nijkerk, Apeldoorn, Leusden en Almere uitgevoerde onafhankelijke onderzoeken).

Uit het in opdracht van de gemeente Barneveld uitgevoerde onderzoek is gebleken dat het door Vink geleverde en toegepaste zand voor 99 procent schoon schoon en veilig is. Slechts in één geanalyseerd monster werd een lichte concentratie styreen aangetroffen. Hoewel deze lichte concentratie geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, heeft het gemeentebestuur besloten het zand rondom de plek waar deze lichte concentratie is aangetroffen, te laten ontgraven en te vervangen door ander zand. Het betreft circa 32 kubieke meter.

De ontgraving en vervanging heeft afgelopen week plaatsgevonden. Op ons verzoek en met toestemming van de gemeente Barneveld, heeft advies- en ingenieursbureau Tauw direct vóór, tijdens en direct na de ontgraving opnieuw de kwaliteit van het zand onderzocht. De resultaten van dat onderzoek zijn inmiddels bekend. Daaruit blijkt dat het onderzochte zand geen styreen bevat. Verder blijkt uit dat onderzoek dat het onderzochte zand is vermengd met ander niet van Vink afkomstig materiaal.

Omdat het onderzoeksbureau dat in opdracht van de Gemeente Barneveld het door Vink toegepaste en geleverde zand heeft onderzocht, steeds met grote stelligheid heeft beweerd dat het zand waarin een lichte concentratie styreen is aangetroffen van Vink was, heeft dit onderzoeksbureau in onze ogen verkeerde en veel te stellige conclusies getrokken. Wij bereiden dan ook stappen voor jegens dit onderzoeksbureau.

Hetzelfde geldt voor een in opdracht van de gemeente Veenendaal uitgevoerd onderzoek. Ook tegen dit onderzoeksbureau bereiden wij stappen voor, omdat de conclusie uit dit rapport aantoonbaar onjuist zijn. De aangetroffen stoffen zijn namelijk ook aangetroffen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Deze stoffen bevonden zich dus niet in ons zand, maar bevonden zich – aantoonbaar – al in de grond. Het onderzochte zand is dus vermengd met de oorspronkelijk ter plaatse aanwezige grond. Bovendien betrof het een saneringslocatie, waar uitsluitend en exact de bouwput werd gesaneerd.

In de media wordt het beeld gecreëerd dat wij een partij gereinigd zand op een verkeerde wijze zouden hebben laten (her)keuren. Dit beeld is ontstaan naar aanleiding van een door de Gelderse Omgevingsdienst opgesteld rapport uit 2017. Deze aantijgingen zijn onterecht. We hebben inmiddels namelijk door twee gerenommeerde deskundigen laten onderzoeken of de gehanteerde keuringsmethodiek juist is geweest en beide deskundigen komen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat de (her)keuringen conform de daarvoor geldende regels zijn uitgevoerd.

Op basis daarvan hebben wij de provincie Gelderland dan ook verzocht afstand te nemen van de conclusie van de Gelderse Omgevingsdienst en te bevorderen dat het rapport op dit punt wordt gerectificeerd.

Met de Provincie Gelderland zijn we constructief in overleg over de afgifte van de revisievergunning voor de afvalbewerkings- en afvalstortlocatie aan de Wencopperweg. De vergunning wordt binnen enkele maanden verwacht. Aan de hand van die vergunning zullen we onze processen op het afvalgebied verder (her)structureren.

Op grond van de conclusies van het eerder genoemde rapport van de Gelderse Omgevingsdienst, heeft de provincie Gelderland een melding gedaan bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar onze activiteiten op het gebied van inname, verwerken en toepassen van grond.

In het kader van de start van dit onderzoek heeft het Openbaar Ministerie op 14 mei jl. op vier locaties van ons bedrijf een bezoek gebracht en daarbij diverse fysieke en digitale dossiers voor nader onderzoek meegenomen. Omdat wij ervan zijn overtuigd dat de verdenkingen onterecht zijn en wij niets te verbergen hebben, hebben wij volledige medewerking verleend aan het onderzoek.

We zijn en blijven vol goede moed en vertrouwen erop dat het onderzoek door het Openbaar Ministerie uitwijst dat de verdenkingen niet terecht zijn. Waar wordt gehakt, vallen spaanders. We ontkennen dan ook niet dat er ook bij ons wel eens een vergissing wordt gemaakt; dat is nu eenmaal menselijk, maar van het stelselmatig en bewust handelen in strijd met wet- en regelgeving is bij ons absoluut geen sprake.’

Henk Vink en Rob Vink, Vink Holding B.V.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven