Ga naar hoofdinhoud

Verbrandingsbelasting bedreigt werkgelegenheid in de Nederlandse afvalsector

Voorafgaand aan de behandeling in de Tweede Kamer van het nieuwe Landelijke afvalbeheerplan (LAP-2) is door enkele politieke fracties het idee geuit om een belasting op het verbranden van afval in te voeren. De Vereniging Afvalbedrijven is tegenstander van een verbrandingsbelasting omdat deze niet effectief maar juist kostenverhogend is en de Europese afvalmarkt verstoort. Het zal niet leiden tot meer materiaalhergebruik in Nederland, maar wel tot het exporteren van afval. Dit zal in Nederland leiden tot sluiting van hoogwaardige recyclebedrijven en verbrandingsinstallaties met verlies aan werkgelegenheid. Inclusief toeleverende bedrijven gaat het om duizenden arbeidsplaatsen in Nederland. Bovendien zal de verbrandingsbelasting leiden tot hogere kosten voor burgers en bedrijfsleven. Met een verbrandingsbelasting van € 25,- stijgt de afvalstoffenheffing voor burgers met enkele tientallen euro’s.

Om hergebruik van afval te stimuleren zijn meerdere effectieve sturingsmaatregelen beschikbaar: scheiden van huishoudelijk afval, intensivering van de gescheiden inzameling van gft-afval, minimumstandaards en een AMvB Bouwen en Slopen met daarin maatregelen voor het scheiden en gescheiden houden van bouw- en sloopafval. Daarnaast zijn het stimuleren van de vraag door het voortvarend invoeren van Duurzaam Inkopen en het verder vormgeven van ketengericht afvalbeleid ook effectieve maatregelen in het belang van het milieu en een Europees gelijkwaardig speelveld.