Ga naar hoofdinhoud

Recyclingsector voor grondstof- en CO2-besparing

Bij gelegenheid van : Overhandiging visiedocument van de recyclingsector
aan vaste kamercommissie VROM
Locatie : Statenpassage van de 2e Kamer te Den Haag
Datum : 28 oktober 2008 circa 13.30 uur

Het milieubeleid zoals dat nu in het concept Landelijk Afvalbeheer plan van VROM staat opgetekend, stuurt aan op een grote overcapaciteit aan afvalverbrandingsinstallaties. Deze overcapaciteit leidt tot een sterke daling van de prijzen voor het verbranden van afval, waardoor recycling ernstig wordt belemmerd. Stoffen die nu nog voor recycling worden aangeboden, dreigen de komende jaren in afvalovens te verdwijnen.
Dit zegt de Branchevereniging recycling breken en sorteren (BRBS) ter gelegenheid van de presentatie van de studie ‘Kansen benutten, recycling in CO2 perspectief’. In deze studie wordt inzicht gegeven in economisch verantwoorde mogelijkheden van afvalverwerking in de komende plan periode van het LAP, waarmee een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van CO2 en materiaalbesparing valt te realiseren.

De minister kan voor haar beleid rekenen op steun vanuit een geheel onverwachte hoek. De afval- en recyclingsector alleen al kan zorgdragen voor een reductie van tenminste 4 Mton CO2. Als het beleid zich daarnaast nog meer richt op recycling en het restafval wordt aangewend voor energieterugwinning in dedicated installaties, is een CO2-reductie oplopend tot 5,5 Mton in 2020 te realiseren.