Algemeen

Nieuwe subsidie voor Duurzame Energie

Naar verwachting komen windmolens op land, zonne-energie, biogasproductie, kleinschalige biomassa bij de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) per 1 april a.s. voor subsidiëring in aanmerking.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer de verwachte subsidietarieven per categorie bekendgemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de elektriciteits- en / of gasprijs en kunnen aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van die elektriciteits- en /of gasprijs worden bijgesteld. Hiermee wordt flexibel op marktontwikkelingen ingespeeld en oversubsidiëring voorkomen.

De subsidietarieven zijn:
Wind op land: 2,8 eurocent per kiloWattuur (kWh)
Kleinschalige zon-pv installaties: 33 eurocent per kWh
Biogasproductie: 7 eurocent per kubieke meter
Verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en mest-covergisting: 5,3 eurocent per kWh.

De hoogte van de subsidietarieven is afgeleid van de door ECN vastgestelde onrendabele top, ofwel het verschil in kostprijs tussen fossiele en deze duurzame energieproductie. Voor WKK moet de onrendabele top nog worden vastgesteld. Voor enkele categorieën op het terrein van biomassaverbranding is voor 2008 geen onrendabele top voorzien, waardoor het subsidietarief vooralsnog op nul is gesteld.