Algemeen

De NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) heeft een oproep gedaan aan de (nieuwe) staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wordt gevraagd de regie te nemen bij het verduurzamen en circulair maken van de economie. Met de brief wil de NRK haar positie in de maatschappelijke discussie over ontwikkeling, inzet en verwerking van rubber en kunststof versterken.

De kunststof- en rubberindustrie draagt als sector bij aan de verduurzaming van Nederland. De bedrijven maken dat concreet met hun producten via RETHINK met REcycle, REduce, REuse, REdesign, REnew. Met onder meer het actieplan ‘Toepassen Kunststof Recyclaat’ zet de NRK in op minder verbranding van plastics en meer hergebruik van grondstoffen.

In de brief van de NRK wordt een aantal voorbeelden genoemd van niet uitgewerkt of conflicterend beleid, dat ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en circulaire economie in de weg zit, zoals:

  • Grondstoffen moeten opnieuw worden ingezet via recycling en niet worden verbrand. In landelijk beleid kan toegewerkt worden naar schone afvalstromen voor een betere kwaliteit van het recyclaat, dat tot een ruimere inzet leidt. Helaas wordt nog steeds zo. zestig procent van het kunststof afval verbrand en niet als grondstof ingezet voor recycling.
  • Duurzaamheid begint met functionaliteit. Het tegengaan van voedselverspilling en/of bewaken van voedselveiligheid is veelal het best te realiseren met een kunststof verpakking, ook als die nu nog niet volledig circulair is. Niet ‘fit for use’ is nooit duurzaam.
  • Ook ‘single use products’ kunnen uiterst duurzaam en nodig zijn voor veiligheid en gezondheid. De COVID19-pandemie illustreert dit, met bijvoorbeeld een airbag of zuurstofmasker. Een handleiding voor de keuze in (re)design ontbreekt op dit moment.

De brief van de NRK volgt op het bericht van oud-staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer, over de concretisering van de doelen voor een circulaire economie.

De NRK levert via deelname aan de verschillende transitieteams een actieve bijdrage aan het tot stand komen van de plannen van de staatssecretaris om knelpunten op te lossen. Bij de uitvoering van de plannen is de inzet van de industrie essentieel. De federatie benadrukt dat het realiseren van de circulaire ambities versnelling behoeft, zodat de ambitie en praktijk snel dichterbij bij elkaar komen. Een cruciale omslag daarin is de inzet van hernieuwbare grondstoffen, zoals biobased kunststoffen en kunststof recyclaat.