Algemeen

Bedrijven die deelnemen aan het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector hebben, ondanks COVID-19-restricties, vooruitgang geboekt in het tweede jaar. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant. Zo maken steeds meer bedrijven gebruik van de aangeboden tools en wordt internationaal MVO vaker opgenomen in beleid en managementsystemen. Ook mocht het convenant het afgelopen jaar vijf nieuwe deelnemers verwelkomen.

Het tweede jaar van het convenant stond in het teken van professionalisering en uitbreiding. In de jaarrapportage staat dat zes van de negen aangesloten bedrijven in het tweede jaar een internationaal MVO-beleid hebben geformuleerd. Ook hebben zeven bedrijven het afgelopen jaar de belangrijkste risico’s in de keten geïdentificeerd, waarbij vooral risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid en milieu-/watervervuiling naar voren kwamen.

De vooraf afgesproken deadline voor de ontwikkeling van individuele actieplannen om risico’s aan te pakken en te voorkomen werd door geen van de bedrijven gehaald. Hier wordt op dit moment aan gewerkt met hulp van de andere partijen in het convenant. Om bedrijven intensiever te ondersteunen bij het doorlopen van de zes due diligence-stappen, werden de systemen en tools van het convenant verbeterd en ingezet op het delen van kennis via online bijeenkomsten. Uit de monitoring blijkt dat dit heeft geleid tot meer begrip van de zes due diligence-stappen bij bedrijven in de metaalsector.

Recycling

Een ander belangrijk aandachtspunt binnen het convenant is de recycling van metalen. Sinds enkele jaren wordt steeds meer schroot geëxporteerd naar landen buiten Europa. De omstandigheden waarin de verwerking van deze metalen plaatsvindt, brengen extra risico’s met zich mee. Het afgelopen jaar werd daarom binnen de werkgroep recycling de recyclingketen in kaart gebracht. Deze analyse wordt komend jaar gebruikt om samen met stakeholders in een gezamenlijk project verbeteringen door te voeren. Daarnaast raken steeds meer metaalrecyclingbedrijven overtuigd van het belang van internationaal MVO.